تعرفه سرویس های اینترنت +ADSL2

صبانت اصفهان

تعرفه سرویس های اینترنت +ADSL2 صبانت اصفهان

سرویس های 16Mb

سرویس های جشنواره تابستان 96

 16M یک ساله 100 گیگ
121000
 16M یک ساله 50 گیگ
75500
 16M یک ساله 30 گیگ
53000
 16M یک ساله 12 گیگ
21600
 16M سه ماهه 50 گیگ
59900

سرویس های 8Mb

  8M یک ساله  24 گیگ
230400
  8M شش ماهه 18 گیگ
135600
  8M سه ماهه 9 گیگ
72900
 8M یک ماهه 50 گیگ
100000
 8M یک ماهه 4 گیگ
30000

سرویس های 4Mb

  4M یک ساله  24 گیگ
192000
  4M شش ماهه 18 گیگ
115000
  4M سه ماهه 9 گیگ
62000
  4M یک ماهه 34 گیگ
60000
 4M یک ماهه 4 گیگ
26000

سرویس های 2Mb

  2M یک ساله  24 گیگ
134400
  2M شش ماهه 18 گیگ
84600
  2M سه ماهه 9 گیگ
45900
 2M یک ماهه 25 گیگ
40000
 2M یک ماهه 4 گیگ
20000

سرویس های 1Mb

  1M یک ساله  24 گیگ
115000
  1M شش ماهه 18 گیگ
74400
  1M سه ماهه 9 گیگ
40500
 1M یک ماهه 17 گیگ
25000
 1M یک ماهه 4 گیگ
18000

سرویس های 512Kb

  512 یک ساله  24 گیگ
96000
  512 شش ماهه 18 گیگ
64000
  512 سه ماهه 9 گیگ
35000
  512 یک ماهه نامحدود
89900
 512 یک ماهه 4 گیگ
16000

سرویس های 128Kb

  128 یک ساله  24 گیگ
72000
  128 شش ماهه 18 گیگ
28900
  128 سه ماهه 9 گیگ
28300
  128 یک ماهه نامحدود
28900
 128 یک ماهه 4 گیگ
13500