مناطق تحت پوشش

نداگستر صبانت اصفهان

اینترنت پرسرعت +ADSL2 نداگستر صبانت اصفهان

مناطق تحت پوشش استان اصفهان

نام شهر
فولاد شهر
فولاد شهر
فولاد شهر
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
کاشان
نجف آباد
نجف آباد
نجف آباد
نجف آباد
نجف آباد
نجف آباد
نجف آباد
نجف آباد
آران و بیدگل
آران و بیدگل
آران و بیدگل
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
خمینی شهر
خمینی شهر
خمینی شهر
خمینی شهر
خمینی شهر
خمینی شهر
خمینی شهر
خمینی شهر
دهاقان
شهرضا
شهرضا
شهرضا
شهرضا
شهرضا
شاهین شهر
شاهین شهر
شاهین شهر
شاهین شهر
شاهین شهر
شاهین شهر
شاهین شهر
نام مرکز مخابراتی
فولادشهر
فولادشهر
فولادشهر
امیرکبیر کاشان
امیرکبیر کاشان
شهید قندی-کاشان
شهید قندی-کاشان
شهید قندی-کاشان
شهید قندی-کاشان
شهید مهماندوست کاشان
شهید مهماندوست کاشان
شهید مهماندوست کاشان
شهید مطهری کاشان
شهید مطهری کاشان
شهید مطهری کاشان
شهید مطهری کاشان
نجف آباد - ویلاشهر
نجف آباد - مطهری
نجف آباد- یزدان شهر
نجف آباد- یزدان شهر
نجف آباد-امام
نجف آباد-امام
نجف آباد-امام
نجف آباد-امام
آران و بیدگل
آران و بیدگل
آران و بیدگل
فیض
فیض
فیض
فیض
فیض
فروردین
گلستان
گلستان
گلستان
ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
قندی
قندی
قندی
قندی
قندی
قندی
مهمانسرای میر
مدرس
مدرس
مدرس
مدرس
آزادی
آزادی
آزادی
امیرکبیر
امیرکبیر
امام
امام
امام
امام
امام علی(ع)
امام علی(ع)
استقلال
استقلال
استقلال
استقلال
استقلال
بهارستان
بهارستان
جی شیر
خمینی شهر-شهید طالقانی
خمینی شهر-شهید طالقانی
خمینی شهر-شهید طالقانی
خاتم(ص)
خاتم(ص)
خاتم(ص)
خاتم(ص)
خاتم(ص)
خاتم(ص)
خاتم(ص)
سپاهان شهر-صدری
سپاهان شهر-صدری
سیدالشهداء(ع)
سیدالشهداء(ع)
ساختمان شماره 2
ساختمان شماره 2
ساختمان شماره 2
ساختمان شماره 2
سجاد
شهید کلانی
شهید چمران
شهید چمران
شهید چمران
شهید چمران
شهید چمران
شهید منتظری
شهید منتظری
شهید منتظری
شهید آقابابایی
شهید آقابابایی
شهید اشرفی
شهید اشرفی
شهید اشرفی
شهید اشرفی
شهید بهشتی
شهید بهشتی
شهید بهشتی
شهید بهشتی
شهید بهشتی
شهید خرازی
شهید خرازی
شهید خرازی
شهید خرازی
شهید خرازی
شهید رجائی
شهید رجائی
شهید رجائی
شهید رجائی
شهید رجائی
شهید ردانی پور
شهید ردانی پور
شهید ردانی پور
شهید ردانی پور
شهید ردانی پور
شهید طاهرزاده
شهید طاهرزاده
علامه مجلسی(ره)
علامه مجلسی(ره)
علامه مجلسی(ره)
علامه مجلسی(ره)
علامه مجلسی(ره)
خمینی شهر-منظریه
خمینی شهر-مرکز امام درچه
خمینی شهر-مرکز امام درچه
خمینی شهر-مرکز امام درچه
خمینی شهر-مرکز امام(ره)
خمینی شهر-مرکز امام(ره)
خمینی شهر-شهید مطهری
خمینی شهر-شهید مطهری
دهاقان
ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
ولیعصر(عج)
شهید همت
شهید همت
شاهین شهر-گلدیس
شاهین شهر-مطهری
شاهین شهر-مطهری
شاهین شهر-امام
شاهین شهر-امام
شاهین شهر-طالقانی
شاهین شهر-طالقانی
پیش شماره
5263
5262
5264
5533
5534
5545
5547
5544
5546
5523
5522
5524
5558
5555
5557
5556
4225
4274
4244
4245
4262
4264
4261
4263
5474
5473
5472
3664
3661
3663
3665
3662
3470
3450
3452
3451
3226
323164
3229
3225
32317
3228
3627
3624
3629
3626
3628
3625
3667
3446
3448
3445
3447
3668
3670
3669
3387
3386
3333
3332
3334
3331
3781
3780
3776
3779
3778
3775
3777
3681
3682
3263
3367
3363
3351
3440
3438
3442
3439
3444
3441
3443
3651
3650
3551
3552
36662
36660
36661
36663
3630
3531
3560
3556
3559
3555
3557
3771
3773
3772
3260
3261
3738
3365
3739
3352
3221
3223
3220
3222
3224
3338
3335
3337
3339
3336
3237
3233
3235
3234
3236
3266
3268
3265
3267
3264
3421
3420
3521
3523
3522
3525
3524
3366
3376
3375
3377
3362
3361
3364
3360
5333
5322
5324
5323
5350
5354
4526
4523
4522
4527
4524
4529
4525
کد شهر
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031